Нийслэлийн төсөв
Үндсэн чиглэл, төсвийн бодлого
Орлого, зарлага
Төсөв хоорондын харилцаа
Төсөв /эдийн засгийн ангиллаар/
Дэлгэрэнгүй ...
Хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээ
Дэлгэрэнгүй ...
Гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, тусламж
Нийт 0 төгрөг
Дэлгэрэнгүй ...
Нийслэлийн орон нутгийн хөгжлийн сан
Нийт санхүүжилт
Дэлгэрэнгүй ...
Дүүргийн төсөв
Дэлгэрэнгүй ...
Иргэдийн төсвийн боловсрол