Нийслэлийн нийгэм эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
Хүн ам
46.03%
(1,462,973/3,177,899)
2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна
Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн
46.03%
(1,462,973/3,177,899)
2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна
Бүртгэлтэй аж ахуй нэгж
46.03%
(1,462,973/3,177,899)
2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна
Ерөнхий боловсролын сургууль
46.03%
(1,462,973/3,177,899)
2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна
Цэцэрлэг
46.03%
(1,462,973/3,177,899)
2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна
Их дээд сургууль
46.03%
(1,462,973/3,177,899)
2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна
Тээврийн хэрэгсэл
46.03%
(1,462,973/3,177,899)

2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна

Хадгаламж
46.03%
(1,462,973/3,177,899)

2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна

Гаргасан зээл
46.03%
(1,462,973/3,177,899)

2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна

Нийт өрхийн тоо
46.03%
(1,462,973/3,177,899)

2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна

Газар нутаг
46.03%
(1,462,973/3,177,899)

2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна

Засаг захиргаа дүүрэг, хорооны тоо
46.03%
(1,462,973/3,177,899)

2021 оны хүлээгдэж буй гүйцэтгэл тэрбум төгрөг байна