Нийслэлийн төсөв > Хөрөнгө оруулалт /эх үүсвэрээр/
Хөрөнгө оруулалт /эх үүсвэрээр/
Батлагдсан төсөв
Төсвийн төсөл
Хөрөнгө оруулалт хүснэгтээр Төсөл Төгрөг
Жишиг гудамж байгуулах
6 30,000,000
Ногоон байгууламж
11 487,400,000
Тохижилтын ажил
73 52,360,000
Явган хүний зам
21 638,000,000
Хүүхдийн тоглоомын талбай
34 156,450,000