Нийслэлийн төсөв > Гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн төсөл, хөтөлбөр
Гадаадын хөнгөлөлттэй зээл, тусламжийн төсөл, хөтөлбөр
- Буцалтгүй тусламж
- Гадаадын хөнгөлөлттэй зээл
Хэрэгжих хугацаа Үнийн дүн (сая төгрөг)
Хөнгөлөлттэй зээл
2022/01 500,000
Гэр хорооллын 6 дэд төв шинээр байгуулах суурь дэд бүтцийг бүрдүүлснээр хотын хөгжлийн шинэ тэнхлэг бий болно.
2022/01 689,500
Улаанбаатар хотын цэвэр усны шугам хоолойг шуудуу ухалгүйгээр доторлох технологи нэвтрүүлэх 2017-2022 он
2022/01 785,000
Нийт дүн
1,974,500