Нийслэлийн төсөв > Орлого
Орлого
Батлагдсан төсөв
Төсвийн төсөл
Орлого
1,92
ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
100,0%
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1,92
ТЭРБУМ
Орлого /графикаар/

Орлогын нэр төрөл /хүснэгтээр/
Хот Дүүрэг
ХХОАТ 1,916,300,000 0
Эдийн засгийн ангиллаар /татварын орлого/
Хүн амын орлогын албан татвар
1,92
тэрбум төгрөг
100,0%
1.916 тэрбум төгрөг
Төсвийн бүрдэлтийн онцлог