Нийслэлийн төсөв > Дүүргийн төсөв
Дүүргийн төсөв
Сүхбаатар дүүрэг
Газар нутаг
208.4 км2
Хорооны тоо
20
Өрхийн тоо
39900
18859
21041
Хүн ам
145398
70116
75282
ОРЛОГО
301.045,00
САЯ ТӨГРӨГ
ЗАРЛАГА
55.200,00
САЯ ТӨГРӨГ


Нийт урсгал зардал
4196 сая төгрөг
Салбарууд
Хөрөнгө оруулалт
0 сая төгрөг 0 ажил
9,241,000,000
Хот тохижилт, нийтийн аж ахуй
0
0 төсөл
32,727,400,000
Төрийн үйлчилгээ
0
0 төсөл
СУУРЬ ТӨСВИЙН ҮНДСЭН ҮЗҮҮЛЭЛТ
2023 ОНЫ ТӨСВИЙН ОРЛОГО
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН (сая төгрөг)
ТУСГАЙ ЗОРИУЛАЛТЫН ШИЛЖҮҮЛЭГ
Тоо, үзүүлэлт Санхүүжилт (Сая төгрөг)
Эрүүл мэнд
0 3,855,600₮
Цэцэрлэг
0 18,537,600₮
Сургууль
0 44,593,400₮
Нийт дүн
0 66,986,600₮