Нийслэлийн төсөв > Нийслэлийн төсөв
Нийслэлийн төсөв
Батлагдсан төсөв
Төсвийн төсөл
ОРЛОГО
1,91
ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
100%
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1,91
ТЭРБУМ
ЗАРЛАГА
1,49
ТЭРБУМ ТӨГРӨГ
97.3%
ГҮЙЦЭТГЭЛ
1,45
ТЭРБУМ
Төсвийн бүрдэлтийн онцлог