Нийслэлийн төсөв > ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН
ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САН
Батлагдсан төсөв
Төсвийн төсөл
Тохижилт
Арга хэмжээ тоо Нийт санхүүжилт (сая төгрөг)
0 0