Төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг - 1

Төрийн албан хаа&чдын цалин, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ& нэмэ&дүүлснээр ХХОАТ-ы 11% өссөн 570.3 тэрбум төгрөг, 28.0 тэрбум төгрөгийн ХХОАТ-ын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд буцаан олгохоор төлөвлөсөн. Газрын төлбөр ноодуулалт, төлөлтийн цахимжуулснаар орло&ын бүрдэлт 2019 оноос 55.6%- иар нэмэгдүүлэн 80.9 тэрбум төгрөг. Үүнээс 32.4 тэрбум төгрөг буюу 40%- ийг дүүрэгт хуваарилан газар хамгаалах, нөхөн сэргээх асуудлыг дүүрэг бие даан шийдвэрлэх боломжийг олгосон. Нийслэлийн авто замын үйл ажиллагааг сайжруулах зорилгоор нийслэлийн Авто замын сангийн хөрөнгийн эх үүсвэр болох авто зам ашигласны төлбөрөөс нийт 14.7 тэрбум төгрөг төвлөрүүлэхээр тусгалаа.