I. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах үе шат
1-р үе шат 16 хоног
3.3 Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвд тусгай маягтын дагуу хүсэлт өгөх
Дүнжингарав НҮНТ Мишээл НҮНТ Драгон НҮНТ Оргил НҮНТ
3.5 Ерөнхий төлөвлөгөө, газрын зориулалт, барилгын норм, дүрмийг хангахгүй байгаа зэрэг тодорхой шалтгаанаар барилга барих хүсэлтийг хүлээн авах боломжгүй тохиолдолд нийслэлийн барилгын асуудал эрхэлсэн байгууллагаас үндэслэл бүхий хариуг хүсэлт гаргагчид ажлын 7 хоногт багтаан албан бичгээр хариу өгнө.
3.6 Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлаар барилга барих хүсэлтийг хэлэлцүүлнэ.
Дэмжигдсэн шийдвэрийг үндэслэн "Архитехтур төлөвлөлтийн даалгавар" -ыг Ерөнхий архитехтур баталгаажуулна.
Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвөөс баталгаажсан даалгаврын хүлээн авна.
Маягт татах холбоос www.uda.ub.gov.mn/index.html Мэдээлэл авах холбоос www.uda.ub.gov.mn/index.html
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг татах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааны журам 3.3, 3.5, 3.6 дээрх журмын заалтууд болно.
II. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах үе шат
2-р үе шат 56 хоног
3.7 барилгын загвар зургийг хот байгуулалтын мэдээллийн сан дахь дэвсгэр зурагт үндэслэн эрх бүхий мэргэжлийн байгууллагаар хийлгэнэ.
Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвд загвар зураг батлуулах хүсэлт өгнө.
3.8 Архитехтур төлөвлөлтийн даалгаврын дагуу хийгдсэн загвар зургийг ажлын 2 хоногт хянан батлана.
Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний нэгдсэн төвөөс батлагдсан загвар зургийг хүлээн авна. 3.12 Барилга багууламжийн загвар зураг батлагдсанаас хойш 2 жилийн хугацаанд барилга угсралт эхлээгүй бол уг барилга байгууламжийн загвар зургийг хүчингүй болгох эсэх асуудлыг зөвлөлийн хурлаар хэлэлцүүлж шийдвэрлэнэ.
Хангагч байгууллагуудаас техникийн нөхцөл авах
Магадлангийн дүгнэлттэй ажлын зургийг захиалагч хүлээн авна.
Мэргэжлийн байгууллагаар барилгын ажлын зургийг хийлгэнэ.
Барилгын ажлын зурагт магадлал хийнэ.
Барилгын хөгжлийн төв
Нийслэлийн онцгой байдлын газар
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг татах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааны журам 3.7, 3.8, 3.12 дээрх журмын заалтууд болно.
III. Архитектур төлөвлөлтийн даалгавар авах үе шат
3-р ше шат 14 хоног
6.7 Барилга байгууламжийн тэг тэнхлэгийг газарт шилжүүлэх ажлыг гүйцэтгэснээс хойш ажлын 3 хоногт багтаан акт болон тоон мэдээлийг хот байгуулалтын мэдээллийн санд хүлээлгэн өгнө.
Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвд тэг тэнхлэгийн акт авах хүсэлт, барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хүсэлт өгнө.
6.13 Барилгын ажлыг эхлүүлэх үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийг хүсэлт авсанаас хойш ажлын 3 хоногт багтаан олгоно.
Иргэн аж ахуйн нэгжид барилгын ажлыг эхлүүлэх, үргэлжлүүлэх зөвшөөрлийн хүсэлтийг олгоно.
Барилгын угсралтын ажил эхлэнэ.
7.2 Нийслэлийн нэгдсэн үйлчилгээний төвд барилга ашиглалтанд авах комиссын хүсэлт өгнө.
7.2 Барилгын ашиглалтанд оруулах комиссын бүрэлдэхүүн, ажиллах хуваарийг долоо хоног бүрийн пүрэв гарагт батлан ажилуулна.
7.12 Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажилласан өдрөөс хойш 14 хоногийн дотор холбогдох архивт шилжүүлнэ.
Маягт татах холбоос www.uda.ub.gov.mn/index.html
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт барилга барих газрын эрх олгох, барилгын эх загвар зураг татах, барилга угсралтын ажил эхлүүлэх, ашиглалтанд оруулах үйл ажиллагааны журам 3.7, 3.8, 3.12 дээрх журмын заалтууд болно.