Нийслэлийн газар зохион байгуулалтын албанаас үзүүлж буй үйлчилгээ
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг баталгаажуулах
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГБЗА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг барьцаанд бүртгүүлэх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГБЗА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах эрхийг барьцаанаас чөлөөлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГБЗА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах талбайн хэмжээ өөрчлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГБЗА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн хугацаа сунгах
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГБЗА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах эрх шилжүүлэх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГБЗА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах зориулалт өөрчлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГБЗА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах талбайн хэмжээ өөрчлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГБЗА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Кадастрын зургаар үйлчилэх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • Цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Газрын төлбөрийн лавлагаа буюу нэхэмлэл бичиж өгөх
 • Газрын үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс
 • Egazar.gov.mn веб сайт
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Газрын төлбөрийн тооцоо нийлсэн акт гаргах
 • Газрын үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс
 • Egazar.gov.mn веб сайт
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Барилга, байшин, хаяг дугаар бүртгэх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад, НҮНТ
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ.
 • НҮНТ дээр материал бүрдүүлж авдаг
Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт газар өмчлөөгүй тухай тодорхойлолт гаргаж өгөх
 • Газар өмчлөлийн хэлтэс, НҮНТ
 • Egazar.gov.mn веб сайт
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Хөдөө орон нутагт газар өмчилсөн иргэдийн жагсаалтаас хасалт хийх
 • Газар өмчлөлийн хэлтэс
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Гэрээ дүгнэсэн акт гаргах
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ -д материал бүрдүүлж авдаг
Түгээмэл тархацтай ашигт малтмал ашиглуулах гэрээ байгуулах
 • Газрын менежмент төлөвлөлтийн хэлтэс
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах эрх олгосон захирамжийн лавлагаа олгох
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад, НҮНТ
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Кадастарын зургийн хэлбэр, эдэлбэр, байршил өөрчлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад, НҮНТ
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Дүүргийн засаг даргын захирамжийг нийслэлийн засаг даргын захирамжаар баталгаажуулах
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Үл хөдлөх хөрөнгийн газраар дамжуулан өмчлөх эрхээ шилжүүлсэн газрын кадастрын зургийн нэр өөрчлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
 
 
Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар хамтран өмчлөгч хасуулсан газрын кадастрын зургийн нэр өөрчлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
 
Үрэгдүүлсэн газар өмчлөлийн шийдвэр нөхөн олгох
 • Газар өмчлөлийн хэлтэс
 • НГЗБА -с Улсын бүртгэлд хандсан өргөдлийн маягт гарган өгнө
Нийслэлийн засаг даргын захирамжаар өмнө нь өмчилсөн газраас хамтран өмчлөгч хасах
 • Газар өмчлөлийн хэлтэс
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НГЗБА -с Улсын бүртгэлд хандсан өргөдлийн маягт гарган өгнө
Өмчилсөн газрын кадастрын зургийн хаяг өөрчлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Газрын төлбөр төлөх
 • Газрын үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ
Эзэмшиж буй газраа өмчлөх
 • Газар өмчлөлийн хэлтэс
 • ДГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • Дүүргийн газар зохион байгуулалтын албанд хүсэлт гаргах
Газрын зөрчлийн мэдээлэл илгээх, хүлээн авах
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад
 • Бичиг хэргээр дамжуулан гаргах боломжтой
Өөрийн газрын дэлгэрэнгүй мэдээлэл авах
 • Цахим систем болон ДГЗБА
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газрын төлбөрийн нэхэмжлэлийн дугаар авах

Газрын үнэлгээ төлбөрийн хэлтэс

НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ

НҮНТ дээр шууд үзүүлдэг үйлчилгээ

Газар эзэмшигч, ашиглагчийн оноосон нэр өөрчлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс
 • ДГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гээгдүүлсэн үрэгдүүлсэн гэрчилгээ нөхөн олгох
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад
 • ДГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн гээгдүүлсэн үрэгдүүлсэн гэрээ нөхөн олгох
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
Газрын гэрчилгээний төлбөр төлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад имэйл хаягаар илгээх
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
Газрын байршлын кадастрын зургийн үнэ төлөх
 • Газар ашиглалт бүртгэлийн хэлтэс, Дүүргүүдийн газар зохион байгуулалтын албад имэйл хаягаар илгээх
 • ДГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
Шинээр газар эзэмших эрх авах хүсэлт гаргах
 • Egazar.gov.mn сайтаар орж нээлттэй эх үүсвэрээр дамжин санал өгөх боломжтой
 • Боловсронгуй  болгох хөгжүүлэлтийн ажил хийгдэж байна
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн цахим дуудлага худалдаанд оролцох
 • Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэс, Газрын биржийн цахим систем
 • Газрын биржийн цахим системээр шууд зохион байгуулагдана
Газар эзэмших, ашиглах эрхийн төсөл сонгон шалгаруулалтад оролцох
 • Газрын менежмент, төлөвлөлтийн хэлтэс, Газрын биржийн цахим систем
 • Газрын биржийн цахим системээр шууд зохион байгуулагдана
Газар өмчлөх эрхээ дуусгавар болгох хүсэлтийг хүлээн авч шийдвэрлэх
 • Газар өмчлөлийн хэлтэс
 • НГЗБА хүлээн авч цахимаар шийдвэрлэнэ
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Инженерийн шцгам сүлжээ, авто зам, замын байгууламжийн зураг төсөл зөвшилцөх
 • Газар чөлөөлөх хэлтэс
 • НҮНТ-д материал бүрдүүлж авдаг
Бүтээн байгуулалтын газар чөлөөлөлтөд газрыг нөхөн олговортойгоор эргүүлэн авах
 • Газар чөлөөлөлх хэлтэс
 • НҮНТ-д өөрийн биеэр ирж уулзах шаардлагатай