Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг
Орон сууц

Халаалт эсвэл түлшний зардалд жилд 1 удаа 140000 төгрөгийг бүрэн хараагүй, бүрэн хэлгүй дүлий, одой, байнгын асаргаа шаардлагатай 16 хүртэл насны хүүхэд, хөдөлмөрийн чадвараа бүрэн адсан иргэнд1

Жилд 1 удаа 140000₮1

Тээвэр
Нийтийн тээврээр
Үнэ төлбөргүй зорчино

Дотоодын рашаан сувиллын нэг талын унааны зардлыг

50% хөнгөлнө

Тэтгэмж
16 нас хүрсэн
Одой иргэн сар бүр
188000₮
16 нас хүрсэн
Хөдөлмөрийн чадвараа +50% алдсан иргэн сар бүр
80000₮
16 нас хүрсэн
Байнгын асаргаа шаардлагатай иргэнд улирал бүр
60000₮
Медаль хүртсэн
Олимп, тивийн наадам дэлхийн зэрэглэлийн тэмцээнд оролцож медаль хүртсэн бол
1 удаагийн мөнгөн тэтгэмж
Эмчилгээ, сувилгаа
Дотоодын рашаан сувиллын зардлыг жилд 1 удаа
50%-100% хөнгөлнө
Хүүхдийн зусланд амрах эрхийн бичгийн 50%-ийг жилд 1 удаа
50% хөнгөлнө
Эмчийн магадалгаагаар хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд усан эмчилгээ хийлгэхэд
Жилд 1 удаа 70%-ийг хөнгөлнө
Сурч боловсрох
Брайл болон томруулсан үсэгтэй материал хэвлэх зардлыг жилд 1 удаа нийгмийн халамжийн сангаас
Нийгмийн халамжийн сан хариуцна
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд ба асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчид цэцэрлэг сургуулийн тээврийн зардалд
Жилд 1 удаа 200000₮
18 насанд хүрсэн бүрэн хараагүй, сонсгол, хэл ярианы бэрхшээлтэй иргэний утасны зардалд
Сар бүр 20000₮
Дотоодод хийлгэсэн протез ортопед
18 нас хүртэлх хүүхдийн протез нь таарахгүй болсон тохиолдолд
Үнийн дүнг 100% нөхөн олгоно
18 нас хүртэлх насны хүүхдийн тэргэнцэр болон тусгай хэрэгслийн үнийг
3 жил тутамд 1 удаа 100% нөхөн олгоно
ҮОМШӨ-ний даатгалгүй иргэнд протезийн үнийг
3 жил тутамд 1 удаа 100% нөхөн олгоно
Асарч буй хүнд
Тэжээн тэтгэх хүүхэдгүй, ганц бие ХБИ-ийг гэр бүлдээ авч асрамжилж байгаа бол
Сар бүр 84000₮
Эмнэлэгийн хяналтад байдаг, байнгын асаргаа шаардлагатай ХБИ-ийг асарч байгаа бол
Сар бүр 84000₮
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийг асарч байгаа бол
Сар бүр 123100₮