Хүүхдэд төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг
Нийслэл хотод нийт боловсрол эзэмшиж буй хүүхдийн тоо
258 сургууль
292549 сурагч
686 Цэцэрлэг
120577 хүүхэд
Эрүүл мэнд
0-18 нас
10 гаруй өвчинөөс сэргийлэх 6 төрлийн вакцин
Үнэ төлбөргүй
0-18 нас

10 гаруй өвчинөөс сэргийлэх 6 төрлийн вакцин

Үнэ төлбөргүй

Нийгмийн халамж
0-18 нас
Тэжээгчээ алдсаны тэтгэврийг 18 нас хүртэлх хүүхэдтэй өрхөд сар бүр
1-2 хүүхэд 188000₮
3-4 хүүхэд 282000
5+ хүүхэд 376000
0-18 нас
Хүнс тэжээлийн дэмжлэг шаардлагатай өрхийн хүүхдэд сар бүр
8000₮
0-18 нас
Байнгын асаргаатай хүүхдэд олгох сарын тэтгэмж
188000₮
Боловсрол
2-6 нас
Цэцэрлэг
Цэцэрлэг болон хүүхэд харах үйлчилгээнд өдрийн хоолны зардлыг олгодог
Энгийн 1650₮
24 цагийн 2400₮
(1-5)
Бага анги
Сурагчдын үдийн цайнд өдөрт
Энгийн 900₮ Тусгай 2400₮
(11-18) нас
Сургууль
6-р ангиас дээш ангид сурдаг орлого багатай айлын хүүхдийн сурах бичгийг
Улсаас хариуцна
(1-12) анги
Сургууль
Сурах бичиг
Улсаас хариуцна
(0-18) нас
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд
Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд, асран хамгаалагч, харгалзан дэмжигчийн цэцэрлэг сургуульд очих замын зардалд
Жилдээ 1 удаа 20000₮
(1-12) анги
Хувийн сургууль
Нийслэлийн хувийн сургуульд 1 хүүхдэд олгох хувьсах зардал
86700₮-429800₮
(0-18) нас
Хүүхэд
Төрийн өмчийн сургууль, цэцэрлэг, эмнэлэгт үнэ төлбөргүй үйлчлүүлнэ
Үнэ төлбөргүй үйлчлүүлнэ