Эхчүүдэд төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг
Монгол улсын хэмжээнд
Монгол улс 78606 эх төрсөн
Улаанбаатар 35015 эх төрсөн
Өрх толгойлсон эцэг, эх 18931
Өрх толгойлсон эх 63.3%
Жирэмсэн болон амаржсан эх

Жирэмсний 5 сартайгаас хүүхэд төрүүлэх хүртэл

Сар бүр 4000₮

Сайн дурын нийгмийн даатгалд хамрагдсан эхэд жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмж
Цалин хөлсний 70% - 100% болгов
12 сараас дээш НДШ төлсөн эхэд 4сарын цалин, орлоготой тэнцэх хэмжээгээр жирэмсний болон амаржсаны тэтгэмжийг олгоно
4 сарын цалин орлоготой тэнцэх 70% - 100% болгов
Хүүхдээ асарч, эсэн мэнд өсгөж буй эх
0-3 насны хүүхдээ асарч байгаа бол
Сар бүр 50000₮
Ихэр хүүхэд төрүүлж эсэн мэнд өсгөж байгаа бол хүүхэд тус бүрт 1 удаа
2 ихэр - 1 000 000 төгрөг
3+ ихэр - 3 000 000 төгрөг
Байнгын асаргаатай хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдээ асарч байгаа эцэг, эхэд
Сар бүр 123100₮
Хүүхдийг 2нас (ихэр бол 3нас) хүртэл эхийн эрүүл мэндийн даатгалыг
Төр хариуцна
Алдарт эх
Алдарт эхийн 1-р одонтой эхэд
Жил бүр 100000₮
Алдарт эхийн 2-р одонтой эхэд
Жил бүр 200000₮
Өрх толгойлсон эцэг/эх
18 хүртэлх насны 3+ хүүхэдтэй бол
Улирал бүр 420000₮
18 хүртэлх насны 4+ хүүхэдтэй 45 нас хүрсэн эх, 50 нас хүрсэн эцэгт
Сар бүр 174000₮
Нийгмийн даатгал
Хүүхдээ 3 нас хүртэл асрах эхийн чөлөөтэй байх хугацааны тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэлийг ажил олгогч, тэтгэмжийг
Даатгалын сан болон төрөөс хариуцна
2020 оноос өндөр насны тэтгэвэрт гарсан эхийг улсад ажилласан жилийг төргглсэн болон үрчлэн авсан хүүхэд бүрээр
1 жил 6 сараар нэмэгдүүлж тооцно
НДШ төлдөггүй эх хүүхдээ асрах хугацаанд шимтгэлийн 50% өөрөө
50% төр хариуцна
Сайн дураар даатгуулсан эхийн хүүхдээ асрах хугацаанд төлөх тэтгэвэр, тэтгэмжийн шимтгэлийг 100% өөрө хариуцаж байсныг
50% тэтгэмжийн даатгалын сангаас төлнө