Нийслэлийн батлагдсан төсөв
Нийслэлийн төсөв > Нийслэлийн батлагдсан төсөв
Нийслэлийн төсвийн хөрөнгөөр 2022 онд хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтын төсөл aргa хэмжээний гүцэтгэл
Нийслэлийн 2021 төсвийн тухай хуулиар нийслэлийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн хөрөнгө оруулалтын төсөл, арга хэмжээнд 2021 оны 10 дугаар сарын 31-ны өдрийн байдлаар 817,6 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт олгогдож, урьдчилсан байдлаар хөрөнгө оруулалтын санхүүжилт нийт батлагдсан төлөвлөгөөтэй харьцуулахад 48,52% -ийн гүйцэтэтгэлтэй байна.