Төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг - 1

Төрийн албан хаа&чдын цалин, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ& нэмэ&дүүлснээр ХХОАТ-ы 11% өссөн 570.3 тэрбум төгрөг, 28.0 тэрбум төгрөгийн ХХОАТ-ын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд буцаан олгохоор төлөвлөсөн.

Төрөөс үзүүлдэг дэмжлэг - 2

Төрийн албан хаа&чдын цалин, хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ& нэмэ&дүүлснээр ХХОАТ-ы 11% өссөн 570.3 тэрбум төгрөг, 28.0 тэрбум төгрөгийн ХХОАТ-ын хөнгөлөлт чөлөөлөлтөд буцаан олгохоор төлөвлөсөн.